مرتضی سیمیاری

پایانی بر جنگ شعار ها و نماد ها در یک جنبش اصلاح گر

محور این دیدگاه ان است که شعار های رادیکال کشور را به سمت فروپاشی هدایت می کند زیرا راست نظامی به صورت خودکار جایگزین دائمی راست سنتی می شود و رقابت داخلی جناح راست را با توجیه شرایط اضطرار بی مفهوم می کند

در شانزدهم اذر چگونه حضور می یابیم؟

ریشه آوانتوریسم درآماتور بودن نیروها نهفته است. غالب هواداران جنبش سبز از حداقل آموزش های لازم برای یک مبارزه مدنی بی اطلاع هستند، تمامی آنها تنها دور نمایی از مبارزات هند و آفریقای جنوبی را دارند که آن هم به صورت اجمالی به دست آنها رسیده است. این آماتوریسم می تواند آوانتوریسمی را رشد دهد که در دل آن رادیکال بودن رشد می کند

ظرفیت مطالبات و ارزش ها در کجاست؟

حرکت جنبش سبز در صورتی گسترده خواهد شد که ارزشهای ایدئولوژیک را از مطالبات جدا کرده و یا حد اقل تعادل میان ارزش های فردی و مطالبات موجود با دید اخلاقی ایجاد نمايد؛ از دیگر سو باید توانایی های درونی را نیز سنجش کرد زیرا نمی توان بر جنبش مطالباتی را تحمیل کرد که رسیدن به انها در کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر نیست

سخنی با اقای تابان: این داغ بر تنم نهفته است

• نه به دنبال نوشتن مقاله ای و یا رساله ای مکتوب در باب نفی خشونت هستم و نه دادن پیامی که بتواند این بغض فروخفته را تسکینی دهد... اما بعنوان نسل بعد از شما و تقی رحمانی تلاش کردم گفتگویی را داشته باشم هر چند این گفتگو از سر جدال قلم نیست ...

سیزدهم آبان در مسیرنفی، نهی یا نقد

آنچه از میراث 13 ابان به نسل جدید روشن فکران می رسد نقد گفتمان اعتراض و پر خاش است که این گفتمان به دموکراسی ختم نخواهد شد زیرا پرخاش اگر چه ممکن است از سر حق خواهی هم باشد اما زود به سرکوب منتهی می شود امری که مهندس موسوی در اثبات جنبش سبز به صورت صححیح به ان رسیده است

حزب سیاسی مسلح در دانشگاه(بخش دوم)

بسیج در انتخابات جاری فاجعه ساز بود انها بازوی سرکوب بودند بدون انکه دیگران را به گفتگو بخوانند سرکوب کردند انها به دیگران تلقین می کردند که منتظر گفتگو منطقی می باشند و درخواست اسناد و شواهد تخلف در رای مردم را می کردند اما در همان زمان اسلحه سرکوب را بر سر ملت مظلوم مان بلند کردند و بعد تر تبدیل به افسران و فرماندهان این مقابله شدند

حزب سیاسی مسلح در دانشگاه(بخش اول)

آنها می خواهند بسیج دانشجویی در یک مسیر کانالیزه شده و شبه نظامی تمامی دستورات وارده از سپاه پاسداران را بی کم و کاست اجرا کند. آزمایش این طرح در زمستان امسال و در حمایت نمایشی از مردم غزه صورت گرفت در واقع اشغال باغ قلهک و نیز تجمعات مکرر مانور قدرتی برای اجرای برنامه اصلی یعنی سرکوب بعد از انتخابات بود، تا به عنوان آلت دستی در کودتا علیه مردم شرکت کنند و حضورخود را در عرصه سیاست داخلی از راه سازماندهی سرکوب مردم قطعی کنند

محکومان سقوط و تصفیه

این ویژگی قدرت است که آن قدر عطش زا هست که روزی با فرمانفرما و روز دیگر با تیمورتاش سرخوش باشد و روز دیگر همه آنها حتی فروغی را که سرسپرده خاندان قزاقها بود سالها گوشه نشین کند. آن قدر که حتی خود رضا خان را نیز

ابعاد دموکراسی ملی در ایران

حزب توده، کاشانی و نواب فکر می کردند بدون مصدق هم می توانند به زیست خود ادامه دهند، اما وقتی مصدق را کنار گذاشتند، نواب را اعدام کردند و توده ای ها یا اعدام شدند و یا این که از ایران خارج شدند. از همه مهمتر کنارنهادن چنین نگاهی به ایران در آینده نزدیک به فروپاشی جغرافیایی و اجتماعی منجر خواهد شد، هر چند شمارش معکوس با سقوط اخلاقی در کشور و با وجود حاکمیت ایدئولوژی مذهبی آغاز گردیده است

کدام خواست از اوباما؟

من نیز مانند ملت ایران از مصائب تراژدی دموکراسی در ایران در رنجم و این رنج در تاروپود همه ما ریشه دارد، اما بجای آن که از رئیس جمهور امریکا بخواهیم تغیرات شعاری خود را در ساختار ملت ایران اجرا نماید ویا از او بخواهیم تا در امور داخلی سایر کشورها دخالت نماید در حالی که خود ایران محکوم به دخالت در امور جاری سایر کشورهاست، بیائیم از او بخواهیم امریکا را به جایگاه اصلی خود در جهان بازگرداند تا احتمالا روزی نخواهد منافع ملی ایران را برمنافع ملتش ترجیح دهد

دانشگاه مدرن در پرتو جنبش زنان

در ایران مجال طرح اندیشه به مفهوم استمرار و ماندگاری برای آزاد اندیشیدن نبوده است. در واقع آزادیهای سلبی در ایران به یک سری افراطگرایی و تندرویهایی منتهی گردیده که نهایت آن پس زدن اندیشه از سوی بافت سنتی و یا دولت استبدادی بوده است وبه همان میزان نیز حکومت مردمی به سبب چنین دیدگاهی نهادینه نگردیده و به تعبیری رشد دموکراسی در ایران از نوع دموکراسی سیاسی بوده است

تراژدی تعالی در بسیج شبهدانشجویی

تبلور داشتن ذهن حکومتی در بسیج دانشجویی تجربهای خوشآیند برای سازماندهندگان آن نخواهد بود. به راستی آیا گردانندگان چنین طرحهایی میتوانند پاسخ به این پرسش اساسی بدهند که اگر تنها برای چند ماه رهبری این جریان از بیرون دانشگاه به درون دانشگاه بیاید، بسیج دانشجویی قامت دفتر تحکیم را خواهد یافت یا خیر

اشتراک در RSS - مرتضی سیمیاری