کارزان

پرچم فدائیان خلق افراشتە باد!

کردستان و جامعه کردی هم در این راە بسهم خود بخاطر تحقق اهداف آرمانی مذکور سهیم بوده است و فرزندان آن در تداوم خواستەها، مطالبات و اهداف همان جنبش امروزه درصفوف مبارزات مدنی و مسالمت آمیز و عاری از خشونت حضور دارند، و امیدوارانه و با چشمداشت به آینده ای روشن و درخشان بە راە برحق خود ادامه می دهند، و هر روزە بخاطر نجات از این باتلاق لجام گسیخته استبداد دینی و خشک نمودن آن هزینەهای مادی و انسانی می دهند.

اشتراک در RSS - کارزان