نیره توحیدی

«مسئله زن» و روشنفکران، طی تحولات دهه های اخیر (۳)

اگر چه راه دشوار و پر فراز و نشیبی در پیش داریم، اما روشن است که تلاش در راه درک «مسئله زن» و ضرورت مبارزه در راه حل آن، به تدریج می رود که جزیی از ادبیات سیاسی و دغدغه تئوریک و پراتیک روشنفکران ایران راتشکیل دهد. زنان ایران به تدریج الگوهای شایسته و بومی خود را کشف و خلق می کنند، الگوهایی که نه چون «الگوی زن مسلمان» رو به گذشته و انقیاد و تبعیض را تقویت بکند و نه بیگانه و فرهنگ باخته و «غربزده» باشد

بخش: 

«مسئله زن» و روشنفکران، طی تحولات دهه های اخیر (بخش دوم)*

در بستر چنین طرز تفکر و انتظارات از نقش زن است که وقتی زن شهری جدید نه تنها به حفظ سنت ادامه نمی دهد، بلکه در فرایند تجدد خواهی و تغییر در شیوه های زندگی حتی بر مردان سبقت می گیرد، طبعاً به «مسئله» تبدیل می شود. گوئی سنت شکنی های او بیش از سنت شکنی مرد به هویت موجود فرهنگی لطمه می زند و عواقب جدی تری را به بار می آورد و عامل مهمی می شود در تشتت فرهنگی، در هم ریختگی و گسیختگی ناگهانی سیستم ارزش ها و به یک کلام بحران هویت

بخش: 

فراتر از فمینیسم اسلامی

مطالعات تاریخی و جامعه شناختی در مورد حقوق زنان نشان می دهد که فمینیسم دینی و یا تفسیری از فمینیسم که در تلاش است تا حقوق زنان را از راه اصلاح در دین و بنیادهای مذهبی به دست آورد تنها زمانی می تواند مؤثر باشد که همراه گردد با مبارزات و تغییرات اجتماعی وسیع تر در خارج از چهارچوب مذهبی . یک ابزار مهم و ضروری برای دستیابی به حقوق برابر عبارت است از جنبش های مدنی و حقوق شهروندی به ویژه جنبش وسیع زنان که با هدف رفع تبعیض جنسیتی و برقراری دموکراسی شکل میگیرد.

بخش: 

برای ساختن دموکراسی در ایران به ترویج گفتمان فمینیستی و تقویت جنبش زنان احتیاج داریم

به نظرم، در پس ادعای آنهایی که می گویند: جنبش زنان وجود ندارد – آگاهانه یا ناآگاهانه – این سیاست وجود دارد که می خواهند دائماً به کنشگران زن یادآوری کنند که نیروی چندان تاثیرگذاری نیستند. بنابراین، بهتر است که بیایند و مستحیل بشوند در جنبش سبز، جنبشی که کسی نمی تواند آنرا منکر بشود

بخش: 

اهمیت «دکتر مصدق» برای جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی

حزب توده و یا در واقع بخش زنان حزب توده در سال 1946 برای تصویب حق رای زنان در مجلس تلاش کرد، اما این تلاش به نتیجه نرسید. در 1949، مصدق که نماینده مجلس بود کوشید تا یک لایحه اصلاحی در زمینه قانون انتخابات را در مجلس به تصویب برساند که این قانون در ابتدا شامل حق رای برای زنان هم می شد. در این دوره انجمن های زنان تلاش بسیار کردند تا با طرح این مسئله در افکار عمومی و نیز لابی با نمایندگان مجلس، حق رای برای زنان را در مجلس شورای ملی به تصویب برسانند

بخش: 
اشتراک در RSS - نیره توحیدی