فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت اول ماه مه، یازدە اردیبهشت، روز جهانی کارگر

حال آنکه تجربه های تاریخی در میهنمان، و از جمله تجربه فرقۀ دمکرات آذربایجان و نهضت 21 آذر، نشان می دهند که جدا کردن مبارزه برای کسب حقوق ملی از مبارزه برای کسب آزادی و عدالت اجتماعی به هدف نمی رسد. چنین روشی فقط منجر به تفرقه و جدائی، و حتی افراط گرائی و دشمنی در صفوف خودِ نهضت های ملی می گردد. چنین افکار تفرقه افکنانه ای تنها به سود حاکمان مستبدی است که بانی و باعث اصلی همه محرومیت های کارگران و زحمتکشان همۀ خلق ها هستند.

به مناسبت هفتادمین سالگرد جنبش 21 آذر

اعلامیه کمیته مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان

جنبش ملی 21 آذر و حکومت ملی و خود مختار آذربایجان خود را بخش جدائی ناپذیری از جنبش سراسری خلق‌های ایران می دانست و با مبارزۀ دلیرانۀ خود می خواست آذربایجان را که از نظر تاریخی پرچمدار انقلاب مشروطیت محسوب می شود، به پایگاه مطمئنی برای نبرد سراسری مردم ایران علیه استبداد حکومت مرکزی ایران در جهت تحقق آزادی و دمکراسی و عدالت اجتمائی تبدیل کند

اعلامیه بمناسبت هفتادمین سالگرد انتشار بیانیه 12 شهریور

برون رفت ازعقب ماندگی و مبارزه علیه استبداد و استعمار از دیگر موارد این بیانیه است که تبلور خواست روشنفکران، آزادیخواهان و زحمتکشان آذربایجانی بوده و با شعار "خود مختاری برای آذربایجان و دمکراسی برای ایران" با مبارزات دیگر خلق های ایران پیوند بر قرار می کند

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان بمناسبت شصت ونهمین سالروز بیانیه 12شهریور

فرقه دمکرات آذربایجان بر این باور است که تنها راه برون رفت از بحران همه جانبه کنونی کشور، ایجاد شرایط برای آزادی های دمکراتیک، بویژه پذیرفتن حقوق خلق های کشور است. تجربه یک ساله دولت ملی آذربایجان نشان داد که علیرغم تمام موانع و مشکلات پیش رو می توان با تکیه بر نیروی مردم از غیر ممکن ها، ممکن ساخت.

اشتراک در RSS - فرقه دمکرات آذربایجان