روشنک احمدی

برابری جنسیتی و برنامه زنان دو حزب چپ نروژ

برابری جنسیتی بدین معنی است که زنان و مردان از حقوق و وظایف یکسان برخور باشند و اینکه همه باید فرصت های مساوی در جامعه داشته باشند. همچنین برابری جنسی در مورد عدالت و به اشتراک گذاشتن مسئولیت چه در خانواده وچه در جامعه است. تهیه و ترجمه روشنک احمدی

بخش: 

17 اسفند روز جهانی زن و سه شنبه های اعتراضی

رهائی زن، رهائی جامعه است. تلاش مبارزین و تعیین نمودن 17 اسفند به عنوان یکی از روزهای اعتراضی نشان از بلوغ جنبش اعتراضی کشورمان را می دهد. زنان کشورمان در حالی به استقبال 17 اسفند می روند که چشم بسیاری از کنشگران به آنها است، که چگونه خود را به عنوان یک نیروی اعتراضی جدی به جامعه بس مردسالار بسیج می کنند

بخش: 

25 نوامبر روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

در مقابل این خشونت علیه زنان، آنان همچنان استقامت و مقاومت از خود نشان می دهند و خواسته ها و مطالبات خود را بیش ازپیش مطرح می کنند. زنان چه پیر و چه جوان، چه روستائی و چه شهرنشین، چه در خانه، کوچه و بازار و چه در محل کار خود و خیابان، چه در زندان و تبعید گاه ... به هر شکلی که باشد با این طرز فکر و این گونه قوانین مقابله می کنند

بخش: 

به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبازره با خشونت علیه زنان

گزارشی از یک حرکت عمومی غیر دولتی برای حذف خشونت علیه زنان در نروژ

زمان آن رسیده است که برای تقویت کار روی مبارزه بر حذف خشونت علیه زنان چه در سطح بین الملل و چه در سطح ملی و محلی اقدام کنیم. به همین خاطر ما به دنبال مردانی هستیم که در مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان فعال هستند

بخش: 

زنان بیکار کشورمان مشکل معیشتی دارند

در اين روزها، اکثريت زحمتکشان کشور ما در حالی به استقبال سال نو می روند که سنگينی نرخ تورم بیست تا چهل در صدی را برقدرت خريد خود احساس می کنند. سبد خرید خانوارهای محروم جامعه هر چه کوچکتر می شود، و دولت نیز با جیب خالی و کسری بودجه به دنبال اولويت های برنامهای خود است که در اکثر موارد با نيازها و اولويت های زحمتکشان همسو نيست

دشواریهای اشتغال زنان در ایران

به مناسبت اول ماه مه
پایین بودن دستمزدها و کار دوم مردان نیز در خانه نشین کردن زنان و کاهش سهم آنان از بازار اشتغال نقش دارد. با این حال مادامی که بیکاری کسترده وجود دارد زنان به دشواری می توانند با مبارزه، به این نابرابری خاتمه دهند. جنبش کارگری باید شعار امکان برابر زنان و مردان را در تمام عرصه ها از جمله در اشتغال پیگیری کند

بخش: 
اشتراک در RSS - روشنک احمدی