روح انگیز کراچی

نویسنده اصلی تأدیب النسوان کیست؟

تأديب النسوان رساله اي تربيتي در موضوع تربيت زنان است كه تاكنون نويسندة آن شناخته نشده است. موضوع اصلي اين پژوهش شناسايي نويسندة اصلي اثر، مقلدان او و چگونگي توليد تحريرهاي ديگري از اين رساله است. در اين مقاله كوشش شده است تا با مقايسة هفت نسخة خطي با موضوعي مشابه و عنوان هايي متفاوت اين پژوهش انجام گيرد

بخش: 

زن ایرانی، سردرگم در میان تعلیمات تربیتی

این رسالههای به ظاهر تربیتی محصول جامعهای پر از تضاد و تناقض اند. نویسندگان این قبیل رسالهها با تفكری سنتی، زن را به اطاعت محض، سكوت، صبر و اجرای بیچون و چرای دستورات مرد توصیه میكنند و از طرفی دیگر زن را به تقلید و رعایت آداب و رفتار زنان فرنگی تشویق میكنند

بخش: 
اشتراک در RSS - روح انگیز کراچی