زیبا میرحسینی

تحلیلی مقایسه ای بین روند اصلاحات در قانون خانواده ایران و مراکش

این نوشتار تلاشی مقدماتی است برای توجیه تغییرات پدید آمده در ایران و مراکش و نیز تبیین عدم تطابق هایی که میان این ملت ها بوجود آمده، این مهم با بیرون کشیدن عوامل تغییر حقوقی و سیاستهای جنسیتی در هرکدام از کشورها ممکن می گردد

بخش: 

فمینیسم و اسلام: ایجاد دیالوگی جدید

همواره تفسیرهای متقارنی از متون مذهبی اسلام وجود داشته و خواهند داشت. قدرت این تفاسیر نه بسته به حقیقت آنان بلکه وابسته به نیروهای سیاسی - اجتماعی بوده است که از ادعای حقیقت و اصالت این تفسیرها حمایت کرده اند. با آگاهی کامل از این موضوعات است که درمی یابیم صداهای فمینیسم و محققان اسلام با استفاده از آواهای فمینیسم و دانش فمینیستی در اسلام، برای کسانی که از «زبان» اسلام استفاده می کنند تا مردسالاری را قانونمند جلوه دهند، بسیار چالش برانگیز است

بخش: 

جنسیت در اسلام: نیاز به شفافیت

مسئله جنسیت و اسلام را می توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد: اولین سطح، تفسیرها یا بازتفسیرهای گوناگون از متون مقدس و دینی است... دومین سطح، ایدئولوژیهای ملی و محلی با مقتضیات تاریخی محلی خاص آنهاست... اما هیچیک از این گفتمانها معمولا در ادبیات موجود، به نحو کامل و دقیقی با «سطح سوم» ارتباطی پیدا نمی کند، منظورم با "تجارب زیسته" افراد در جوامع مختلف است...

بخش: 

«فمینیسم اسلامی»، طرحی برای آزادی زنان مسلمان

از نظر من فمینیسم، آگاهی از رنجی است که زنان از تبعیض در خانه، در محل کار، در اجتماع، و در زندگی به خاطر جنسیت شان می برند و همینطور عکس العملی است که باید در قبال آن، کاری انجام داد. بنابراین تلاش برای برابری و عدالت جنسیتی برای زنان در جهانی عادلانه است. این چهارچوبی ذهنی است و همینطور شیوه ای برای زندگی راهی که هرکسی می تواند بدون در نظر گرفتن جنسیت، زن یا مرد بودن، نژاد، دین و دیگر تفاوتهای میان ما، آن را دنبال کند

بخش: 
اشتراک در RSS - زیبا میرحسینی