ویدا حاجبی تبریزی

ملاحظاتی درباره جایگاه حقوق مدنی زنان در تاریخ معاصر ایران

این جستار تلاشی است در جهت بازاندیشی این روند تاریخی. در واقع نگاه دوبارهای است به تجربههای شخصی خودم و به محتوا و روشهای مبارزۀ جریانهای سیاسی اپوزیسیون و پیامدهای ناشی از آن. اینکه کاربرد این روشها چه دستاوردها و چه از دستدادنهایی داشته است؟ و نیز مقوله آزادی و حقوق مدنی (به ویژه حقوق مدنی زنان) در میان جریانهای سیاسی در دورههای متفاوت چه جایگاهی داشته است؟

بخش: 
اشتراک در RSS - ویدا حاجبی تبریزی