سارا نیکو

در دفاع از مبارزات زنان

توده عظیم زنان شرکت کننده در خیزش سال 88 از وجود تشکیلات انقلابی که از آن طریق بتوانند خواست های خود را به شکل خیلی برجسته مطرح کنند محروم بودند، و عدم وجود چنین تشکیلاتی به هيچ وجه نباید دستاویزی جهت نادیده انگاشتن همه تلاش هایی شود که از سوی زنان طبقات تحت ستم جامعه بطور خود جوش و به صورت فردی در این راستا انجام گرفت

بخش: 
اشتراک در RSS - سارا نیکو