زهرا مینویی

موارد اصلاحی تغییرات شکلی است نه ماهوی

پس رفت قانون گذاری در رابطه با حقوق زنان در خصوص خلاء های موجود در این لایحه می توان به مواردی چون نادیده انگاشتن بحث خشونت خانوادگی اشاره کرد که بطور کلی قانون ما در این خصوص به شدت ضعیف است

بخش: 
اشتراک در RSS - زهرا مینویی