پیمان نعمتی

جنبش زنان در ایران نیاز به رابطه با حاکمیت کنونی دارد

جنبش زنان می تواند بر اساس ریشه یابی تمکین سیاسی خود و تجربیات با ارزش خود رابطه و همکاری با هر دولت و حاکمیت وقت در ایران، اصلاح طلب و یا محافظه کار را در جهت دفاع از منافع زنان و مردم را بعنوان یک اصل بنیادی و وجودی خود بپذیرد و استراتژی خود را در رابطه و همکاری با هر دولت وقت در ایران را ترسیم می سازد

بخش: 

موج سوم فمینیستی و جنبش زنان در ایران

نقد نظرات نوشین احمدی خراسانی

عاملی که می تواند به گروههای متنوع زنان شناخت بهتری از مواضع و « دغدغه های » یکدیگر بدهند و هماهنگی و « همگرایی » گسترده ترو بادوام تری دهد. تنها بر اساس عوامل شناخت تئوریکی و بنیادی از یکدیگر امکان پذیر است و همگرایی بر اساس یک خواست مانند رفع تبعض حقوقی و یا عوامل و هیجانات سیاسی دوران موقت استثنایی سیاسی نمی تواند دوام جنبش زنان را تضمین کند و خطر استحاله جنبش زنان و یا مورد استفاده فرصت طلبا نه آن در جنبش های عمومی مرد می را در بر دارد

بخش: 
اشتراک در RSS - پیمان نعمتی