هایده مغیثی

فمینیسم اسلامی: چشم اندازها و تناقض ها

برای بسیاری از فمینیست های سکولار در درون و یا از متن فرهنگ های مسلمان، این گرایش ها صرف نظر از نیّات شان، منعکس کننده يک مفهوم بنیادی از زن است، به گونه ای که زنان «برابری خواه» در فرهنگ های اسلامی به صورت جمعیتی نامتمایز به نظر می آیند که تنها به واسطه ايمان شان در کنار يکديگر قرار می گيرند

بخش: 
اشتراک در RSS - هایده مغیثی