بینا اگاروال

زنان، مدیران مزارع و جنگلها در آسیای جنوبی

مقالهی حاضر مطالعهای است جامعهشناختیـاقتصادی حول موضوع نقش زنان در حفاظت و ادارهی جنگلها و مزارع کشاورزی در جنوب آسیا و نیز نحوهی سازمان یابی و متشکل کردن زنان در راستای نیل به اصل پایداری. این مقاله حاوی پیشنهادات درخور توجهی است که میتواند برای حفاظت از منابع طبیعی و بحران زیست محیطی در ایران و نیز پر رنگ کردن مشارکت زنان در جامعه سودمند واقع گردند

بخش: 
اشتراک در RSS - بینا اگاروال