شهلا لاهیجی

شهلا لاهیجی: «گفتمان امپریالیسم» در خیز بلند جنبشهای منطقه ناکارآمد است

تعریف و تبیین خاصی از امپریالیسم که در اواخر قرن نوزدهم توسط برخی از نظریه پردازان مارکسیست صورت گرفت امروز با توجه به تحولات ساختاری و عمیق دنیای سرمایه داری، می تواند بازخوانی و اصلاح و حتی ابطال شود. مگر این که جزم اندیش باشیم و تصور کنیم تعریف از امپریالیسم هم «مقدس» و لایتغیر است.

مصاحبه "مدرسه فمینیستی" با شهلا لاهیجی

 

شریعتی به آزادی زن معتقد نبود

دکتر شریعتی، تنها در کتاب «فاطمه، فاطمه است» از زن سخن گفته است که در این کتاب هم تنها به نفی آنچه فاطمه نیست، پرداخته و نه به اثبات آنچه فاطمه هست. در ثانی او در این اثر، هرگز به تعریف یا بازتعریف مبانی حقوق زنان نمیپردازد. میتوان با قاطعیت گفت که دکتر شریعتی در این کتاب، در واقع هیچ تعریفی از فاطمه به دست نمیدهد و تنها به نفی آنچه فاطمه نیست، میپردازد و در نهایت به آنجا میرسد که «فاطمه تنها فاطمه است.»

بخش: 

سالگرد روز جهانی زن و موقعیت زنان ایرانی

آنچه که ما میگوییم به هیچ وجه مسائلی در جهت صرف منافع یک جنس (زنان) نیست. زیرا ما معتقد نیستیم که آنچه مربوط به زنان هست در جامعه ما صرفاَ برای در نظر گرفتن نفع زنان است. حرف ما برای رفع مشکلات زنان صرفاَ برای حمایت از نیمی از جامعه نیست (آنچنان که در کشورهای غربی اتفاق افتاد)، بلکه در کشور ما تحقق توسعه پایدار خواهینخواهی نیازمند بسیج و حضور فعال زنان است از همه اقشار

بخش: 

درخواستی خاضعانه از تمامی زنان ایران زمین

اما ما زنان این سرزمین در تمام این سالها چه در قالب قربانی مستقیم و چه به عنوان مادر، دختر، همسر و خواهر، این خشونتها را با پوست و گوشتِ خود حس و تجربه کرده و میکنیم و همچنین بوی مشمئزکننده و خطرناکِ «فجایعی که ممکن است در راه باشد» را با وحشت و نگرانی به مشام میکشیم

بخش: 
اشتراک در RSS - شهلا لاهیجی