رضا رنجکش

الهیات رهاییبخش و رهایی زنان

در اثنای پیروزی انقلاباسلامی سال 1357 چرخشی غیرمترقبه در شعارهای بعضی از روحانیون و نیروهای سیاسیمذهبی ایران نسبت به زنان حادث شد. دوراندیشان و صاحبان فکر و قلم، دلیل غایی و اعلام نشدهی این چرخش را «اقتضائات حکمرانی بر تودهی مردم» تفسیر کردند. این چرخش ناگهانی حتی گروههای نواندیش شیعه مذهب را هم شامل گردید که مشخصاَ در سال 1341 شمسی همپای روحانیون با تصویب "حق رأی زنان" شدیداَ مخالف بودند

بخش: 
اشتراک در RSS - رضا رنجکش