سپیده یوسف زاده و مهسا شکرلو

دختران نوجوان: شهروندی در حاکمیت اسلامی در ملتقای جنسیت و جوانی

این مقاله چارچوب زیر را برای نوجوانان دختر در نظر می گیرد: یک گروه اجتماعی – سیاسی و رده فرهنگی که در دسته بندی سنی مشخصی هستند. این گروه دارای یک مشخصه مشترک هستند: شهروندی این گروه در کشوری اسلامی و در چهارراهی شکل می گیرد که جنسیت و جوانی دو مولفه غالب آن هستند

بخش: 
اشتراک در RSS - سپیده یوسف زاده و مهسا شکرلو