شیواک

پیشرفت جوامع بشری و ترقی آنها با شاخص پیشرفت زنان در آن جامعه شناخته می شود

از جمله شاخصهای ثبات یك نظام و پیشرفت اش، نقشی است كه زنان در مدیریت آن جامعه ایفا می كنند... لازمه مدیریت زنان در جامعه، در قدم اول مساوی شمردن آنان، در گام بعد بازكردن راه آنان برای تحصیل و كسب مدارج و رسیدن به مدیریتهای عالی و در گام نهایی تثبیت جایگاه آنان در كنار مردان و متناسب با لیاقتهای انسانی شان است

بخش: 
اشتراک در RSS - شیواک