نیکی. ر. کدی

زنان خاورمیانه: پیشروی و پس زنی

استبداد سیاسی شاه و سیاست های اقتصادی و خارجی وی باعث افزایش اعتراضاتی شد که بیشترشان بعد از سال 1960 رنگ و بوی اسلامی داشتند و باعث گردید تا مقاومتی اسلامی با رهبری آیت الله روح الله خمینی که از سال 1964 تا اوایل سال 1979 از ایران تبعید بود، صورت گیرد. آنچنان که در سال های دهه 70 میلادی، زنان سکولار مخالف سیاست های شاه اغلب سعی داشتند تا با مخالفان مذهبی هماهنگ شوند و برای نمایش این همبستگی، حتی حاضر به پوشیدن چادر و قبول جداسازی رفتارهای جنسی شدند

بخش: 

زنان در سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی

پژوهندگان و محققین تاریخ تحولات زنان ایرانی دریافته اند که حتی بیش از آنکه غرب و ایده های غربی تاثیرگذار باشد، زنان ایرانی در پشت صحنه، به مراتب تاثیر گذارتر از آنچه که به نظر می رسد در امور سیاسی فعال بوده اند. این مسئله در بسیاری از کتاب ها مطرح شده است از جمله کتاب زنان و پروسه سیاسی شدن در قرن بیستم ایران از پروین پایدار و سیاست جنسیتی در ایران امروز از ژانت آفاری

بخش: 
اشتراک در RSS - نیکی. ر. کدی