والنتین مقدم و الهام قیطانچی

فرصتهای سیاسی و گزینه های راهبردی: مقایسه مبارزات زنان در مراکش و ایران*

تفاوت ایران و مراكش در چه مؤلفههایی نهفته است؟ به ویژه آن که بنا به کدام دلایل تاریخی، سیاسی و ساختاری، برخی از جنبش ها در نیل به نتایج سیاسی كه جویای آنند موفق عمل میكنند در حالی كه برخی دیگر با همان اهداف مشابه، اما به مقصد نمیرسند و با تحمل هزینههای سنگین در نیل به اهداف خود شكست میخورند؟ و بالاخره این پرسش که از چه راههایی فمنیستها در یك جامعه استبدادی که زیر سایهی فرهنگی محافظهكار قرار دارد به اهداف خود دست مییابند؟

بخش: 
اشتراک در RSS - والنتین مقدم و الهام قیطانچی