محسن مالجو

رویکرد فمینیستی به زمینه های خانوادگی تجاوز جنسی به محارم

... آزادي كشتن فرزند توسط پدر مثل قتلهای ناموسی و نظاير آن نشان می دهد که نگاه مالكیت پدر به فرزند در قوانین ما حكمفرماست. این نگاه شیءگونه سبب شده است كه حتی پس از نهادن عنوان جرم عمومی بر كودكآزاری در سال 81 توسط مجلس شورای اسلامی، هم چنان پدر از این قانون مستثنا شود

بخش: 
اشتراک در RSS - محسن مالجو