هایدی ایساکسن

«خصلت» و رهائی بخشی

بدین ترتیب خصلت عبارت است از هماهنگی پایه ای از الگوهای دریافت نزد یک عامل و همچنین عادات فیزیکی و عمل اجتماعی خود آن عامل. خصلت می تواند در رفتارها جلوه گر شود، در نوع حرف زدن و حرکات بدنی و در دید و برخورد یک عامل اجتماعی

بخش: 
اشتراک در RSS - هایدی ایساکسن