داوود رودسری

پنجاه سال از خاموشی قمر گذشت

نگاهي تازه به زندگي و زمانۀ قمر و قمر ميخواست از حنجره اين مردم بخواند. صداي قمر را نيز مانند فرياد مردم نميشد در دربارها محبوس كرد و قمر هنگامي كه سالها بعد با شوري تمام در " مارش جمهوري" عارف، رژيم قجر را نفرين ميكرد، آواي همان مردم را سر ميداد: نيســت دوران قجر باد اين شجر بيبارو بر باد

بخش: 
اشتراک در RSS - داوود رودسری