پری سکوتی

جنبش سبز مرده است؟

امروز جامعه ایران با شرائط جدیدی روبروست و لذا در حال ارزیابی این شرائط جدید و منشور مواجه با آن است. هر جنبش و حرکت جمعی که فروکش می کند گروه اجتماعی مخاطب آن، فرصتی به دست می آورد تا به تعمق در باره آنچه اتفاق افتاده، بنشیند و هم هنگام به این اندیشد که چگونه می تواند با فضای بسته ی جدید به تنفس و بقای خود ادامه دهد

ستاره فرمانفرماییان، «سنگ صبور» نهضت بیداری زنان

این زن کسی نیست بهجز "ستاره فرمانفرمائیان" که زندگی خود را به تمامی وقف توانمندسازی زنان کشورش نمود و به زنان بیچیز و فقیر، راه و روشی آموخت که بتوانند به قدرت عظیم خودشان اتکاء نمایند و همچون درختی تناور در مقابل توفانها استوار بمانند و از زندگی و کرامت خود دفاع نمایند

جنبش 8 مارس - جنبش پرهیز از خشونت

اغلب دولتهای اقتدارگرا علیرغم گوناوندی در مذهب و ایدئولوژی سیاسی شان اما پیوسته سعی در تصاحب قلمرو مستقل فعالیتهای زنان و گسترش بدبینی عمومی نسبت به آنان و توطئه جلوه دادن حرکتهای مسالمت پذیرشان دارند

بخش: 

خشونت حاکم، جنبش سبز، و قضاوت روشنفکران

بیان مواضع خشونت ستیزانه، حتی این طیف از روشنفکران را به دو گروه فکری، تفکیک می کند : گروهی که برای جایگزین نمودن روشهای مسالمت پذیر، به تاریخ و سنن ایرانی استناد میکنند و ریشه مبارزات خشونت ستیز را در سنت های باستانی- معاصر ایران نشان می دهند، و گروه دوم که سویه های جامعه شناختی و پدیدارشناسانه آنان به پدیده خشونت، و در درجه دوم قرار دادن واکاوی تاریخی آن، این گروه را نسبت به دیگران تشخص می بخشد

زنان کارگر و همگرایی جنبش زنان

می بایست درب های جنبش را بر ورود زنان شاغل و کم درآمد گشود، قدرت را به تساوی میان طبقات تقسیم کرد، زنان مزد و حقوق بگیر و تولیدکنندگان ـ ایضاَ زنان کارآفرین ـ را به همکاری و همگامی فراخواند. پیکار مدنی را به ارزشهای طبقه کارگر متصل کرد

بخش: 
اشتراک در RSS - پری سکوتی