مهرانگیز کار

به مناسبت ٨ مارس روز حهانی زن

قبل از انقلاب میثاق جهانی حقوق مدنی و میثاق جهانی افتصادی اجتماعی و فرهنگی امضاء شده بود در سال ١٣۵۴ و بعد از آن در سال های ١٣۷۳ کنوانسیون حقوق کودک را خود امضاء کرد. بنابراین تعهدات بین المللی یک الزاماتی دارد و برای اجرای این تعهدات باید یک بازنگری وسیع در قوانین ایران انجام بشود. حالا ما می دانیم که حکومت دینی وجود دارد. می دانیم که موانع دینی وجود دارد ولی آنچنان زیاد است که خوب اهمیت دارد و دولت ایران قاعدتا باید به آن بپردازد

بخش: 

آقايان کانديداهای حکومتی ادای دمکراسی را در ميآورند!

مصاحبه راديو رسانه با خانم مهرانگيزکار

ما در حال حاضر میبینیم تعدادی کاندیدای کاملا حکومتی، گزینش شده که تمام این 26 سال به هر حال درون این سیستم نقش هایی داشتند و اساسا خیلی عامیانه بگویم تره هم به ریش مردم خورد نمیکردند. حالا دارند حرف هایی می زنند که خیلی بیشتر از توانائی شان هست، خیلی بیشتر از بضاعت شان هست و کاملا خارج از موازین اعتقادی شان هست.

بخش: 
اشتراک در RSS - مهرانگیز کار