حمید شیرازی

جنبش زنان و پالایش زبان

پالایش فرهنگ زن ستیز در میدانهایی نظیر خانواده سنتی، تفسیرهای حقوقی، زبان محاوره، آداب و رسوم عرفی و مذهبی، ... و پالایش فرهنگ خشم و خشونت نهادینه شده در روابط، ... همه و همه میدانهایی هستند که جنبش زنان به فعالیت جانانه و مستمر با هدف اصلاح و بهسازی آنها، همت گماشته است

بخش: 

توانمندی، دستآوردها و نقش جنبش زنان در آینده

بی شک جنبش زنان ـ به صورت یک جنبش مدنی و نه سیاسی ـ یکی از مهم ترین جنبش هایی خواهد بود که می تواند به زندگی خود ادامه دهد و حداقل شعله مقاومت را به صورت غیرسیاسی ادامه دهد تا جنبش های جدید سیاسی شکل گیرند و بتوانند جنبش سبز را ادامه دهند و یا اساسا جنبش جدید دیگری به وجود آورند

بخش: 
اشتراک در RSS - حمید شیرازی