ناهید توسلی

برنامه توسعه و سهم زنان

دولت میبایست از طریق تشكیل وزارتخانه زنان و یا نهادهایی بسیار جدی و كارآ با اهداف توانمندسازی آنان و رشد فكری و ذهنیشان، و نیز حمایت اقتصادی، مانند بیمهكردن همه زنان طبقه متوسط شهری و روستا و همچنین فرزندان آنان، اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانواده و در حمایتگرفتن فرزندان این زنان و بسیاری دیگر از مسایلی كه زنان به دلیل زن بودن از بهرهگیری از آن محروم شدهاند، با بودجهای بسیار مناسب امكانات لازم را در اختیار آنان و یا نهادهایی كه میتوانند به آنان یاری برسانند بگذارد

بخش: 

با ادبيات فرهنگ مردانه و ابزار و زبان مردانه احقاق حقوق زنان ميسر نميشود

اينكه چگونه مردان خود ميبُرند و خود ميدوزند و خود ميپوشند، واقعاً جاي شگفتي دارد؟ آيا ما زنان، اين حق را داريم كه از اين آقاياني كه مدافع اين آيه قرآن، با همين معناي ظاهرياي كه به آن اشاره شد هستند، بپرسيم كه: آخر شما آقايان كه زن و بچه داريد، براساس چه حكمي از احكام دين اسلام، به خود اجازه داشتن همسر ديگري را – همزمان – با همسري كه در حال زندگيكردن با او هستيد، داريد؟

بخش: 

اینک دیگر، همه روزها «روز زن» است

شكی نیست كه در آغازین سالهای سده بیست و یك، دیگر نمیتوان «زن» را به شرایط دوران باستان و توحش و یا به دوران قرون وسطی بازگردانید. اینك، این زناناند كه عملاً حضور توانمند علمی، فرهنگی، تاریخ، هنری، سیاسی، اقتصادی و... خود را در جامعهها تثبیت كرده اند

بخش: 

تبعیض جنسیتی در ایران: ادعا یا واقعیت؟

آیا تفکیک دانشگاه ها بر اساس جنس یا جنسیت مانند تفکیک اتوبوس ها به زنانه و مردانه قابل بررسی و تحقیق نمی تواند باشد؟ آیا انگیزه ای یک سان در این تفکیک و دیگر تفکیک های جنسی یا جنسیتی وجود ندارد؟

بخش: 

انتخاب وزیر زن، چرا حالا؟ و نه در دولت هفتم و هشتم؟

این اقدام، گرچه به دلیل کوشش زنان در کسب حقوق حقهشان صورت گرفته و تحمیل حاکمیت شده است؛ اما به نوعی مصادرۀ فعالیتهای جنبش زنان به سود استفاده از حضور زنانی است که خود در چارچوب «حاکمیت مرد/پدرمحور» و در زیرمجموعۀ قوانین آن به فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ادبی، هنری ... باورمند و فعال هستند

بخش: 
اشتراک در RSS - ناهید توسلی