جودیت لاربر

تناقضات جنسیت یا رفاه کافی برای خرید یک همسر

برای بیشتر مردم، باور به این موضوع که جنسیت مرتبا توسط مناسبات انسانی در زندگی اجتماعی تولید و بازتولید می شود و الگو و نظم اجتماعی را می سازد، دشوار است. با این حال جنسیت، مانند فرهنگ، محصولی انسانی است و وابسته به عمل مداوم و پیوسته یک یک افراد جامعه به جنسیت است. هر آدمی به جنسیت "عمل می کند" بدون اینکه درباره ی آن بیاندیشد

بخش: 
اشتراک در RSS - جودیت لاربر