مرجان افتخاری

فقر و تهیدستی زنان و کودکان در ایران و جهان

متن همراه پژوهشی است از خانم مرجان افتخاری با عنوان "فقر و تهیدستی زنان و کودکان در ایران و جهان". در این متن نویسندە سعی کردە است کە با کاری تحقیقی این امر مهم را مورد بازخوانی قرار دادە و جمع بست دیگری از آن ارائە دهد

بخش: 
اشتراک در RSS - مرجان افتخاری