کلاس اکنستام

مردانگی و شگل گیری آن: ترس از طرد شدن از جمع

بررسی مفهوم غیرمردانگی (unmanliness) می تواند به درک عمیق تر احساسات و هزینه هایی که آرمانهای مردانگی بر زندگی افراد یا گروه های مردان تحمیل می کند، یاری رساند. مشاهده و بررسی این شرایط لزوما به معنی نفی حضور ابعاد قدرت نیست که روابط میان جنسها را در یک نظم جنسیتی تعیین می کنند

بخش: 
اشتراک در RSS - کلاس اکنستام