سامره پایاب

کتک! کتک! سیلی! لگد! اگر پسر بودم این اتفاق نمی افتاد

تجربه خشونت دختران نوجوان ایرانی خشونت علیه زنان به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. تکرار خشونت ورزی در جامعه نیز به عادی بودن آن دامن می زند. از سوی دیگر وضع برخی از قوانین که طبق آن زنان از بسیاری از حقوق مسلم خویش محروم می شوند به ناتوانی و ضعف آنان در جامعه و به تبع، افزایش خشونت بر ضد آنان منجر می شود

بخش: 
اشتراک در RSS - سامره پایاب