گایاتری اسپیواک

هنوز یک مادر معنوی برای جنبش سبز انتخاب و معرفی نشده!

به نظر من که از بیرون نگاه می کنم و در عین حال یک فمینیست هستم و با زنان ایرانی احساس عمیق همبستگی دارم، چیزی که محرک جنبش است این است که زنان می خواهند ساختارهای حکومت را با هدف کمک به برقراری دموکراسی، تغییر دهند. زنان در این میان جایگاه ویژه ای نمی خواهند بلکه از تغییرات برای حرکت به سوی دموکراسی پشتیبانی می کنند زیرا اگر درست انجام شود همه چیز اندک اندک جایگاه خود را پیدا می کند

بخش: 
اشتراک در RSS - گایاتری اسپیواک