سوزان دیتزل

تعریف دوباره هویت و فمینیسم جهان سوم

به این ترتیب مادر با بازتولید یک ملت شناخته می شود و در نتیجه به عنوان تولیدکننده خود ملت هم هست. ایده آل کردن زن به این وضعیت اجازه می دهد که براهمیت نقش های سنتی زنان تاکید کند نقش هایی همچون: باز آفریننده؛ حامی و قربانی باگذشت

بخش: 
اشتراک در RSS - سوزان دیتزل