جودیت باتلر

گفتگو با جودیت باتلر درباره اشتیاق به فلسفه جنبشی زنده است که زندگی عقلانی داشته باشد

من مخالف هرچیزی هستم که آن را «مهندسی اجتماعی» در هر شکلش می نامیم. ما نباید انتخاب کنیم که چه نوع انسان باید تولید شود. به گمان من نباید علیه دانش بیوتکنولوژی مبارزه کنیم و تصور کنیم که با این مبارزه بر مسایل بغرنج تمایلات جنسی دو نوع مختلف فائق می آییم

بخش: 
اشتراک در RSS - جودیت باتلر