فرامرز اصفیا

۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸، روزی که همه طرفدار کارگران بودند

هر چند تظاهرات ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸، حاکمیت را به قدرت طبقه کارگر آگاه ساخت و باعث شد که برای رقابت با سازمانهای چپ هم که شده گفتار و رویکردی که منافع این گروه اجتماعی را نیز منظور میکرد اتخاذ کند، اما این جابجایی گفتار با هدف بیرون راندن رقیب از صحنه -که در سالها و دهههای بعد الگوی رفتار سیاسی جناحهای مختلف در جمهوری اسلامی شدـ لطمات زیادی را به سیاستورزی در کشور وارد کرد

بخش: 
اشتراک در RSS - فرامرز اصفیا