بهروز کارونی

« سهام کارخانه های ورشکسته برای کارگران»

تاکنون پنج نشست میان نمایندگان تشکل های رسمی کارگری، نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده، بدون دستیابی به نتیجه خاصی برگزار شده است. در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۳۰۳ هزار تومان است، در حالی که خط فقر یک میلیون تومان است

بخش: 
اشتراک در RSS - بهروز کارونی