علی حیدری

چرا تامین اجتماعی به این روز افتاده است؟

حال بايد پرسيد چرا سازمان تامين اجتماعي به اين روز افتاده است؟ بنظر مي رسد فارغ از سوء مديريت ها و ناتواني هاي بدنه مديريتي و كارشناسي سازمان مزبور در ادوار مختلف ، كه بعضاً حضور اين افراد نيز معلول فرآيند معيوب بزرگتري بوده اند ، بايستي عدم اعمال سه جانبه گرايي واقعي در اركان عالي سازمان مزبور را عمده ترين دليل بروز شرايط روز سازمان تامين اجتماعي دانست

بخش: 
اشتراک در RSS - علی حیدری