سمیه جاهد عطاییان

توهم بوسه بر انگشت کودکان کار

كودكانی كه زود بزرگ شدهاند و به روز كارگر رسیدهاند هفته كارگر كه در اصل یادآور مبارزات كارگران در دورههای مختلف است میتواند فرصت مناسبی برای طرح معضلات و كاستیهای مربوط به كودكان كار باشد چرا كه دولت ایران در سال 80 به مقاولهنامه 182 حقوق بنیادین كار پیوسته و كنوانسیون حقوق كودك را در سال 70 امضا كرده است

بخش: 
اشتراک در RSS - سمیه جاهد عطاییان