علی واحدی

گفتگوی صادق کار با علی واحدی فعال برجسته و با سابقه جنبس کارگری و سندیکایی ایران

علی واحدی، یکی از فعالین با سابقه جبنش کارگری و سندیکایی ایران، از چگونگی فعالیتهای سندیکایی در طول نزدیک به شش دهه که او خود نیز در متن این فعالیتها حضور داشته می گوید؛ از تشکیل کمیته اعتصاب در برق تهران، از تشکیل شوراهای کارگری و شورای برق تهران، از تشکیل انجمن همبسگی شوراها و سندیکاهای تهران، از خاطرات خود در مدرسه رفاه و کمیته استقبال از خمینی و ...

بخش: 
اشتراک در RSS - علی واحدی