حسین اکبری - کاظم فرج الهی

اساسی ترین مشکلات و خواستهای کارگران ایران امروز کدام اند؟

این نوشتار برآن است با بضاعت و امکانات موجود و با توجه به درک ضرورت انکارنشدنی همبستگی همه جانبه و فراگیر کارگران در راستای مبارزه طبقاتی، امکان دستیابی به تحلیلی جامع را، که براساس آن بتوان به برنامه عمل مشترک وهمبسته همه کنشگران راه سعادت ونیکبختی اردوی کار درایران تبیین و تدوین کرد، فراهم سازد

بخش: 
اشتراک در RSS - حسین اکبری - کاظم فرج الهی