ریا ولسوینکل

زنان زندانی، ایدئولوژی مادری و حق زندگی خانوادگی

جنسیت، به طور خاص، وسیلهای است برای زنان که از طریق آن تلاش میکنند تا در یک ساختار اجتماعی خاص، جایگاهی را برنده شوند. اگرچه ممکن است نقش جنسیت محور زنان در سیاست بازداشت و زندان به حساب آورده شود اما آنجایی که این زنان بنیادهای اصیل خودشان را به دلیل بازداشت از دست میدهند این موضوع در تضاد با واقعیت قرار میگیرد

اشتراک در RSS - ریا ولسوینکل