شلی سولومون

کودکان زندانیان منزوی اند و دیده نمیشوند

مقاله حاضر نوشته شلی سولومون، مدیر پروژه شبکه سرویسدهی به فرزندان زندانیان با همکاری هشت سازمان اجتماعی، دینی و حرفهای برای پشتیبانی از کودکانی است که والدینشان زندانی هستند. این شبکه رسیدگی به بیش از ۱۴۰۰ کودک را برعهده دارد، ملاقاتهای فصلی برای پیوند دادن کودکان و والدین زندانیشان، نه در زندان ایالت فلوریدا برگزار میکند و کمپینهای حمایتی به راه میاندازد

اشتراک در RSS - شلی سولومون