والنتین مقدم

خشونت، تروریسم و بنیادگرایی : مشاهدات فمینیستی

کافی نیست تعداد کمی از زنان را در جلسات مربوط به صلح، امنیت و مناقشه شرکت داد، بلکه باید پژوهشگران فمینیست و نمایندگان صلح زنان و سازمانهای حقوق بشری به جلسات دعوت شوند، و چشم اندازها و رویکردهای آنان باید جدی گرفته شود. ابتکارات و توافقاتی از این دست ـ همراه با تحصیل صلح به صورت همه جانبه و سیستماتیک در سطح ملی و محلی ـ میتواند بر سیاست به گونه ای عادی در بلندمدت تاثیر گذارد و به تغییر روابط بین المللی کمک کند

اشتراک در RSS - والنتین مقدم