امیر نیک پی

کدام خانواده؟ کدام قانون؟

گفتگو با دکتر امیر نیک پی ممکن است گاهی قانون در جامعه ای هم فاز یا قدری پیشرو باشد. اما الزاماً به این معنا نیست که بخشی از این جامعه روزی به یک سنت عقب مانده باز نگردد. پس، نمی توان گفت وقتی جامعه ای دموکراتیک شد، امکان ندارد به دیکتاتوری برگردد یا اکثریت یا بخشی از مردم خواهان روابط سنتی نشوند. نکته اساسی این جاست که وقتی در این شرایط به عقب برگردیم، دیگر سنتی نیستیم بلکه "سنت گرا" هستیم

اشتراک در RSS - امیر نیک پی