حسین حسن آبادی

روان زخم خورده کشور- تحلیلی از شرایط روانی ناگوار جامعه ایرانی و زمینه های اخیر آن

حقیقت آنست که هیچ پدیده ای در ناخودآگاه ساکت و آرام نخواهد ماند بلکه اثرات آن بالاخره در زمانی خود را آشکار می سازد و هر اندازه مدت سرکوبی آن طولانی تر باشد آسیب های آن بیشتر بوده و به شکل مخربتری برون ریزی خواهد شد

اشتراک در RSS - حسین حسن آبادی