مسعود باستانی

اینجا همه برای هم آرزوی آزادی میکنند

گزارش نوروزی مسعود باستانی از زندان رجائی شهر؛ مسعود باستانی نوروز را هم در زندان مخوف رجایی شهر کرج گذرانده است. او بیش از هزار روز است که بهجرم حرفهاش ـ روزنامهنگاری ـ بدون یک روز مرخصی در زندان بهسر میبرد. مسعود باستانی را آزاد کنید... زندانی سیاسی آزاد باید گردد

اشتراک در RSS - مسعود باستانی