سعیده اسلامی

او یک مرد است

واینجا بود که معنی واقعی ترور جنسیتی را درک و لمس می کردم ، آیا در جامعه ی مانشان ودورنمایی از رشد و پیشرفت حقوق بشر ( حقوق زن ) به چشم می خورد؟ نمی دانم اگر جای من با همسرم عوض می شداوهم مخاطب سوالهای بالا قرار می گرفت؟ مسلما نه چون او یک مرداست

اشتراک در RSS - سعیده اسلامی