شیرکو معارفی

آفتاب به جایی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد

راهی که بدون من آغازگشته و بدون ما هم ادامه دارد. مقاومتی که سالیان درازی در زندان ها شکل گرفته و مرزها را درنوردیده هم چون کلیت واحدپیکر مجروح این ملت در چهار گوشه ی این جغرافیای انسانیت طی طریق مینماید. ما زندانیان سیاسی از هر طیف و جبهه ای با هر نوع محکومیتی راه خودمان را ادامه داده و می دهیم. نامه ی شیرکو معارفی از زندان سقز

اشتراک در RSS - شیرکو معارفی