علیرضا جباری (آذرنگ)

هر زمان چند چند می گیرد

گه به چنگ و گهی به دندانا

مردم کشورما و همه کشورهای دیگر جهان، به ویژه آمریکا و متحدانش، هرگز خواهان جنگ نبوده اند و نیستند و نمی خواهند دولت های منتصب برآن ها یا منتخب آن ها، به نامشان و به کام ثروتمندان و خودکامگان، جان و مالشان را درمیان شعله های خروشان آتش جنگ بسوزانند

دمکراسی همه چیز

كشورما از پیشینه ی دیرنده ی اندیشگی و مبارزاتی و منابع طبیعی سرشارلازم برای انجام این چنین حركت بزرگ و تاریخ ساز برخوردار است و اگر همه ی این خاصه اندیشی ها و خاصه خرجی ها نباشد و " غم نان اگر بگذارد" سر انجام این راه ناگزیر را تواند پیمود.

نگاهی به ویراست دوم منشور جنبش سبز

اين گزيده و بسياری ديگر از بخشهای ويراست دوم منشور، همچنان برنكته ی اساسی تناقض ميان اصلهای مربوط به شا ن ولايت فقيه درمقابل آزاديهای مدنی چشم بربسته است. سرانجام، تدوين كنندگان محترم اين منشورلازم است به صراحت براين نكته تاكيد كنند كه: درقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران فصل الخطاب ولی فقيه است يا آرای جمهورمردم؟

کیمیای مردم سالاری

مردم سالاری سوسیالیستی تا آنجا معتبرمی ماند كه علاوه برحقوق دمكراتیك آزادی های مردمی را نیز منظورنظرداشته باشد؛ و دمكراسی سرمایه سالارانه تا آنجا به مفهوم واقعی دمكراسی نزدیك می شود كه حقوق دمكراتیك مردم و مفهوم انسانی عدالت اجتماعی را برای همه ی مردم كشورتامین كند.

سرچشمه های تحریم اقتصادی ایران

به بهانه كوشش آن برای دستیابی به سلاح هسته ای و تاثیر این تحریمها درسرنوشت مردم ایران

درهرگونه تحریم اقتصادی كشورهای گروه 5+1 كه بی تردید در اقدام متحدان جهانی و منطقه ای آنها نیز تاثیرقاطع خواهد داشت، بجزتحریمهای نامرتبط با زندگی واقعی مردم، به شرح نمونه های پیشگفته دراین مقاله، به طور مستقیم و غیرمستقیم در دشوارترشدن شرایط زندگی ایرانیان پیش از هر چیز تاثیرگذار خواهد بود و زیان آن پیش از این كه به دولت ایران برسد متوجه مردم ایران خواهد بود كه هم اكنون نیزبا دشواریهای ویژه زندگی در این كشور ثروتمند در مقیاس جهانی رو درروی اند.

به بهانه ی یادروز قربانیان راه آزادی قلم وبیان و روز مبارزه با سانسور

تيره شبان سحر شود
بي تو خزان ما كجا، اي همه جان، به سرشود؟
جان و جهان ماتويي، جان تو كي هدر شود؟
با تونسيم نوبهار، با توخروش رودبا ر
بي تو خزان ما كجا، اي همه جان، به سرشود؟

بخش: 

اتحاد برای دمکراسی، تنها ضامن نجات مردم ایران

آن چه می تواندسرنوشت كشورمان را به سود مردم آن و به زیان نیروهای خودكا مه وتمامت خواه جناح حاكم رقم زند، اتحاد فراگیرهمه ی اقشارمردم و نمایندگان سیاسی آنها، درراستای دستیابی به هدف عاجل تامین دمكراسی مشاركتی برای همه ی مردم ایران است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علیرضا جباری (آذرنگ)