علیرضا جباری (آذرنگ)

شعار"مرگ بردیکتاتور" مردم و گام های اساسی پیشنهاد شده در بیانیه ی احداث " راه سبز امید "

میهن ما نیز، صرف نظر از نمود های آرمانی تحول تاریخی ویژه ی خویش، پیوسته میدان پیكار طبقات واقشار گوناگون تشكیل دهنده ی آن بوده است و جنبش سبز كنونی مردم ما نیزخود نمود مبارزه ای است كه در اعما ق جامعه ی ما برسرچگونگی زندگی آن وشرایط حاكم بر آن جریان دارد

هشدارکه این راه، خطرخیز فزون شد

مرم نیز نباید انتظار داشته باشند كه بدون طرح و خواهان پاسخگویی شدن حكومت منتخب و دولت درقدرت به خواسته ها ومطالبات خویش بتوانند به جایگاه شایسته ی كشوری با ویژگی های كشورما در عرصه ی جهانی دست یابند. كنش- واكنش درست و تنگاتنگ میان نمایندگان طبقه ی متوسط نخبگان حاكم كه به نظر می آید در سال های آینده دست بالا را درحكومت آینده ی ایران خواهند داشت - واین نكته مگر در صورتی كه رخدادهایی پیش بینی نشده در روند انتخابات پیش آید، واقعیتی محرز وتردید ناپذیر است .

بخش: 

هرلحظه در مسیر دگرگونی ...

نقدی بر چگونگی ورود شریعتی به مفاهیم واژه های مركب مرتبط با آرمان و انديشه ورزی و دولت مداری

آیا مفاهیم جمهوری و اسلامی در یك تركیب - واژه می گنجند؛ آیا وازه های سازندۀ این تركیب، وازه هایی در ذات خود متعارض نیستند؟ اگر جمهوریت به معنی تكیه برآرای جمهور مردم است واسلام دینی است الهی با آموزه های معین كه تعطیل بردارنیستند و باید مو به مو آن ها را برپایه ی آن چه در كلام خداوند آمده است به اجرا در آورد، پس مفهوم "جمهوری اسلامی" چه گونه معنی پیدامی كند؟ پاسخ پرسش نخست " آری !" و پاسخ پرسش دوم " نه! " است.

تاکتیک واستراتژی حزب توده ایران در حمایت از خط ضد امپریالیستی و دمکراتیک انقلاب

حفظ و تعمیق دستاوردهای انقلاب بهمن و بازگردانیدن آزادی، استقلال، دمکراسی، صلح و عدالت اجتماعی به سراسر سرزمین پهناور میهن مان ممکن نیست و هر راه جز این به انزوای تمامت خواهان حاکم و تهدید تمامیت ارضی و استقلال آن، در شرایط بسیار نامطلوب نبود دمکراسی و اتکا به نیروی بی کران اندیشه جمعی و اراده ی مردمی خواهد انجامید

سنگینی گامها در"ماراتن انتخابات": "می آیم، نمی آیم. اگراوبیاید من نمی آیم. اگراونیاید من می آیم" "دراین مدت برای آمدن هیچ تردید نداشتم، دغدغه داشتم"

اما نتیجه ی چنین انتخاباتی بازگوکننده ی خواسته ها و رضایت مردم کشورمان نبوده و نیست و نمی تواند نیز چنین باشد. پس تلاش ما درتغییر سامانمند و متناسب شرایط عمومی دولتمداری، ازجمله و به ویژه قانون انتخابات، به یقین ضامن بایستگی زیست اجتماعی، توانمندی دولت و سلامت روند اجرای انتخابات تواند بود

سربلند و سبز باش اى جنگل انسان

فيض مهدوى و ديگر اسيران نبود آزادى

شگفتا در اين ميان شمارى از فرزندان اسير مردم از ستم اين کارگزاران به جان مى‌آيند و راه رهايى از سياه‌چال‌ها را درايثار نقد جان‌شان مى‌يابند و از شيوه‌ى مبارزه‌ى منفى براى شتاب بخشيدن به وصل رهايى بهره مى‌جويند و حال آنکه مردم ما به وجود وانديشه‌شان براى پيمودن راه دشوار تحول تاريخى از ديرباز معوق مانده‌ى کشورمان نيازمندند

گرامى‌دا شت خا طره‌‌ى محمود اعتما د زا ده {م.ا.به آ ذين} برگزار شد

در اين همايش محمد على عمويى؛ توران ميرهادى؛ بهمن حميدى؛ جعفر کوش‌آبادى؛ دکتر بنى طرف؛ مريم محبوب؛ نياز يعقوب‌شاهى و روزبه کريمى؛ هر يک به نوبه‌ى خود سخنانى در خصوص زندگى ادبى و هنرى و ابعا د گوناگون شخصيت به‌آذين و همچنين درباره‌ی فعاليت‌هاى صنفى و اجتماعى او گفتند.

نغمهِ‌ى سپيد صبح

به بهانه‌ى اول ماه مه، روز همبستگى بين المللى کارگران. اين نسخه تقديم به دلاورمردان شرکت واحد اتوبوس

من نشان ِ کار را به بازوان
من نوار گل نشان اتحاد را به گرد ِ سر نهاده ام.
من
نغمه ی سپید صبح را برعاشقان ِ روز خوانده ام.

بخش: 

در دل دوست به هر حيله رهى بايد كرد، در پژواك سخن دوست عزيزم ناصر زرفشان

براى از كار انداختن ماشين دولتى سرمايهء بازارى و بوروكراسى وابسته به آن به درونى كردن انديشهء دموكراسى در جامعه و بردن آن به ميان توده هاى محروم نيازمنديم كه خود رابطه اى تنگاتنگ و كنش-واكنشى با مبارزه در راه تحقق حقوق انسانى و شهروندى دارد وگرنه بدون بردن خودآگاهى اجتماعى به ميان توده ها چگونه مى توان به اين هدف رسيد؟

بخش: 

رفراندوم ، طرحی نويدبخش

سخنرانی عليرضا جباری در نشست اينترنتی اتحاد جمهوری‌خواهان

امروز پس از شكست پروژه اصلاحات از بالا و نمايش سخت سري بخش‌هاي انتصابي، تنها راه باقي مانده جنبش دمكراتيك مردم همانا تلاش براي تغيير بنيادهاي حقوقی است كه به مقامهاي انتصابي «مشروعيت» بخشيده است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علیرضا جباری (آذرنگ)