علیرضا جباری (آذرنگ)

درطرح مسائل کارزار صلح و آزادی

آنان که به گسترش تحریمها ی اقتصادی و نظامی می پردازند خود ازاین حقیقت آشکار آگاه اند که نوک تیز این فشارها مردم توانمند به لحاظ منابع طبیعی و انسانی، اما محروم نگاه داشته شده ی ایران و منطقه را هدف قرارداده است

جامعه ی دمکراتیک نمونه یا حکومت آرمانی مردم سالار؟

آقای مهمنش هرگونه آرمانگرایی درباب دولت یا به گفته ی ایشان دولت ایدئوژیک را ناپسند معرفی می کند؛ وحال آنکه دشواراست بتواند نمونه ای تمام عیاریا فراگیرازدولت مردم سالار را درمقیاس جهانی ارائه دهد وتازمانی که چنین کاری ممکن نشود دولت مردم سالارمفهومی آرمانی می ماند.

ضرورت های ناگزیردراتحاد برای تحول

در ایران امروز که مردم آن نیازمند هوای تنفسی برای تحقق دمکراسی اند، باید از همه ی نیروهایی چه در در درون و چه در پیرامون حاکمیت اسلامی و چه در میان میان طیف گسترده ی نیروهای اپوزیسیون که دستشان به جان و مال مردم آلوده نباشد خواست که برای نجات کشور از این بحران فراگیر ساختاری به مبارزه برخیزند و راههایی برای تشکیل اتحاد فراگیرملی، بر مبنای هدف ها و برنامه های مدون تدوین کنند.

علی رضا جباری (آذرنگ)

خورشید را گر می توان کشتن

برای دانشور فرهیخته: پرویز شهریاری

ما شب روان تا ساحت صبحیم
این اختران شب شکن تا بامدادان رهنمای ما
خورشید را گرمی توان کشتن، کنون بر کُش
ای زندگی آهنگ اخگر کشتن اَر داری
این سان که تو خوش می روی جانا!

بخش: 

ژوزف ولش

گفتگوهای سارتر با انقلابی بورژوا

با پایان گرفتن اشغال آلمانی ها در سال 1945، فرانسه بازسازی سیاسی و روانی خود را آغاز كرد. سارتر، به سان نویسنده و فیلسوفی نامدار، دراین هنگام مرد پایداری، و آماده ی خدمت در آن چه خود " نبرد های سترگ سیاسی پس از جنگ" اش می نامید از كار درآمد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علیرضا جباری (آذرنگ)